Deontologie

Deontologie (znw. v.): Geheel van regels en plichten die als leidraad gelden voor de uitoefening van een beroep, het gedrag van degenen die dat beroep uitoefenen, de betrekkingen tussen laatstgenoemden en hun cliënten en het publiek (Larousse.fr).

Dankzij de deontologie kunt u zeker zijn van een hoogwaardige dienstverlening en een goede vertrouwensrelatie met uw advocaat, die zich hierdoor onderscheidt van een gewone “handelaar in rechten”.

In het kader van zijn activiteit is de advocaat gebonden aan fundamentele regels en plichten, onder toezicht van de stafhouder en de andere autoriteiten van de Orde.

Zijn tussenkomst is gebaseerd op drie fundamentele beginselen

1. Onafhankelijkheid

Door uw belangen toe te vertrouwen aan een advocaat, bent u verzekerd van zijn volledige betrokkenheid bij u. De advocaat is immers niet afhankelijk van enige politieke, economische of gerechtelijke macht. Hij adviseert en verdedigt u vrijelijk, in uw eigen belang.

Onafhankelijkheid stelt hem in staat zich ongehinderd voor de rechter uit te drukken en geeft hem het recht een zaak naar eer en geweten te aanvaarden of te weigeren.

2. Eerlijkheid en waardigheid Uw advocaat dient zich te onthouden van alle gedragingen, zowel zakelijk als privé, die de beroepseer zouden kunnen aantasten.
3. Het beroepsgeheim

Het beroepsgeheim is een van de pijlers van het vertrouwen tussen advocaat en cliënt.

De advocaat mag de informatie die hij of zij ontvangt en de vertrouwelijkheid die hem of haar is verleend, niet openbaar maken, noch mag hij of zij verplicht worden deze openbaar te maken.

In dezelfde geest, op enkele nauwkeurig omschreven uitzonderingen na, is zowel de correspondentie die u met uw advocaat uitwisselt als de correspondentie tussen advocaten vertrouwelijk en kan niet voor de rechtbank worden voorgelegd.  Hij kan dus onderhandelen onder het mom van vertrouwelijkheid, wat vaak de sleutel is tot het succes van een onderhandeling.

 

 

Discipline

De stafhouder van de Orde van advocaten van de Balie te Luik-Hoei houdt toezicht op de naleving van de deontologische regels die gelden voor uw advocaat.

De stafhouder kan in gecontacteerd worden door middel van een eenvoudige brief van elke belanghebbende, zonder enige formalisme. Hij ontvangt klachten van een rechtzoekende of andere advocaat, onderzoekt de zaak en, indien hij van mening is dat er voldoende beschuldigingen zijn, stuurt hij deze door naar de tuchtrechtelijke autoriteiten. 

De sancties die de tuchtraad kan uitspreken, kunnen variëren van een waarschuwing tot het tijdelijke (schorsing) of definitieve (schrapping) verbod om het advocatenberoep uit te oefenen. Daarnaast heeft de klager het recht om zijn advocaat burgerlijk aansprakelijk te stellen.

Zie deze website voor meer inlichtingen over de deontologische regelgeving die geldt voor uw advocaat