Documentsjablonen

Modelcontracten opgsteld door advocaten gespecialiseerd in de desbetreffende materies

De Balie stelt vast dat er op het internet steeds meer "type-contracten" geraadpleegd kunnen worden. Wegens gebruiksgemak of om financiële redenen worden zij dan gebruikt, zonder zich daarbij echter volgende belangrijke vragen te stellen :

 • Wie heeft de contracten opgesteld?
 • Zijn ze juridisch afdoend ?
 • Zijn ze aangepast aan uw concrete situatie ?

Een dergelijke werkwijze kan helaas ongunstig blijken uit te draaien.

De Balie stelt u voor om de hiervoor genoemde drie vragen te beantwoorden in twee stappen.

Hieronder zal u verschillende gratis modelcontracten terugvinden die opgesteld zijn door advocaten die deskundigzijn in de desbetreffende materie. Daardoor kan u al positief antwoorden op de eerste twee vragen die hierboven vermeld werden aangezien de modellen opgesteld zijn door gekwalificeerde advocaten en ze beantwoorden aan de vereisten van het Belgisch recht.

Het probleem van de individualisering van het model stelt zich echter wel nog ten volle: opdat een contract perfect aangepast zou zijn aan uw situatie, moeten alle eigenheden van die specifieke situatie in acht genomen worden.

U zal vaststellen dat onze contracten verschillende suggesties bevatten die aangepast dienen te worden aan de specifieke voorliggende situatie. Daarnaast wordt er u meermaals een link voorgesteld om u toe te staan een advocaat die de materie behandelt, te raadplegen (dit eventueel online). Die advocaat kan u verder helpen met zijn juridische deskundigheid en met zijn kennis van de rechtspraak van de rechter die desgevallend zal beslissen over een geschil.

Huucontract

 • Woninghuurovereenkomst hoofdverblijf in een huis gesitueerd in het Waals Gewest
 • Woninghuurovereenkomst hoofdverblijf in een appartement in het Waals Gewest
 • Huurovereenkomst kot
 • Huurovereenkomst Garage
 • Handelshuurovereenkomst

Werk contract

 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur
 • Arbeidsovereenkomst voor een duidelijk omschreven werk

Collaboratief recht

 • Overeenstemming om deel te nemen aan het proces van het collaboratief recht (Vertaling wordt uitgevoerd)
 • Overeenkomst om deel te nemen aan het proces van samenwerking op het gebied van het familierecht (Vertaling wordt uitgevoerd)

Anders

 • Bemiddelingsclausule
 • Arbitrageclausule

 

Redactiecomité : Centre d'Arbitrage de l'Euregio, Centre de médiation, F. Dembour, H. Deprez, J-F. Derroitte, J-F. Henrotte, Ph. Rigaux, J. Vermeiren en Commission communication du barreau.

Deze modellen zijn enkel bestemd om een algemene inlichting te geven. Zij maken geen professioneel (juridisch of ander) advies uit en moeten niet als dusdanig gebruikt worden. De balie van Luik-Hoei kan niet  verantwoordelijk gesteld worden voor enige rechtsvordering gebaseerd op de op deze website ter beschikking gestelde documenten.