Zijn andere troeven

PERMANENTE BIJSCHOLING EN SPECIALISATIE

Permanente bijscholing:

Uw advocaat is een professional op het gebied van het recht. Ongeacht of hij alleen werkt of in het kader van een vereniging en ongeacht zijn hoedanigheid van generalist of specialist op een bepaald vakgebied, is uw advocaat altijd gehouden tot dezelfde vakbekwaamheid waardoor hij verplicht is tot permanente bijscholing (zie artikels 11 tot 14 van de Codex).

De balie te Luik-Hoei werkt nauw samen met de Rechtenfaculteit van de Universiteit van Luik. De balie en de universiteit (binnen de Commission Université Palais (CUP)) organiseren regelmatig alom gewaardeerde reeksen lezingen in Luik, Louvain-la-Neuve, Charleroi en online.

Zie voor meer inlichtingen:  http://local.droit.ulg.ac.be/sa/cup/

 

Preferentiële vakgebieden en specialisatie : 

Advocaten kunnen aangeven welke vakgebieden hun voorkeur genieten en op welke vakgebieden zij de meeste ervaring en vakbekwaamheid hebben (Articles 4.60 à 4.62 du Code de Déontologie Avocats.be et Article 15 du Codex).

Zij kunnen ook hun status van specialist laten valideren door de Orde, op voorwaarde dat een volledig dossier wordt ingediend dat deze specialisatie rechtvaardigt. De advocaat mag slechts over maximaal twee specialiteiten beschikken. Alleen de beschikking kan een advocaat de titel van specialist op het gebied van een onderwerp verlenen  (zie artikels 4.63 tot 4.70 van de Deontologische Code avocats.be et 107 Codex).

 

DE INGEBREKESTELLING DIE WORDT VERZONDEN DOOR UW ADVOCAAT

Door een ingebrekestelling die wordt verzonden door uw advocaat kan de verjaring gedurende een jaar worden gestuit. Hierdoor kan worden voorkomen dat gerechtelijke procedures moeten worden ingesteld met als enig doel om de verjaringstermijn te stuiten en beschikken de partijen over extra tijd om te onderhandelen.

 

DE AKTE VAN DE ADVOCAAT

De onderhandse akte die wordt medeondertekend door uw advocaat en de advocaten van de andere partijen heeft een bijzondere bewijskracht.

Door zijn handtekening te zetten, is de advocaat beroepsaansprakelijkheid verschuldigd en erkent hij zijn plicht om de partij of partijen die hij adviseert over de juridische gevolgen van deze wet te informeren.

De advocaat staat namelijk garant voor de identiteit van de ondertekenaars. Verder bevestigt hij dat de partijen akkoord zijn gegaan met de inhoud van deze akte – onder voorbehoud van de interpretatie van de akte.

 

ONLINE RAADPLEGING VAN UW ADVOCAAT

Het advocatenberoep is voortdurend in ontwikkeling. De advocaten denken na over de toekomst van hun beroep en hoe zij de advocaten van morgen kunnen zijn, advocaten van de maatschappij van de 21e eeuw.

Daarom biedt de Orde haar leden en ook u de mogelijkheid om online gebruik te maken van een viertalige module voor juridische diensten.

Zo kunt u juridische vragen stellen of elektronisch een contract of ontwerpcontract indienen voor advies, zonder dat u zich hoeft te verplaatsen.

UW ADVOCAAT IN HET HART VAN EUROPA

De Provincie Luik is ideaal gelegen op een kruispunt van wegen, waterwegen en luchtroutes en verbindt maar liefst vier Europese landen met elkaar.

De advocaten van onze balie profiteren natuurlijk van deze economische en culturele invloeden om hun cliënten te begeleiden en bij te staan bij al hun regionale, interregionale of internationale betrekkingen, in het bijzonder in het kader van de EUREGIO MAAS-RIJN, ongeacht de gebruikte taal.

De balie te Luik-Hoei sloot zusterovereenkomsten met de balies in GentBordeauxLyonParijsKinshasa/Gombe, Rwanda en Keulen.

De Orde en sommige advocaten zijn overigens lid van de International Association of LawyersConférence Internationale des Barreaux de tradition juridique communeEuropean Bars Federation, Advocaten Zonder Grenzen, World Coalition against the death penalty en van de Adviesraad van de Europese Balies (CCBE, Conseil Consultatif des Barreaux Européens).

Beroepsverzekeringen

In geval van fouten of vergissingen, wordt de beroepsaansprakelijkheid van uw advocaat verzekerd door middel van een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering dekt de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van uw advocaat voor door hem veroorzaakte schade in het kader van de uitoefening van zijn beroep, ongeacht of die schade is veroorzaakt door zijn eigen schuld of door de schuld van zijn medewerkers of stagiairs.

Een actieve en toegankelijke balie

De Balie organiseert talrijke vormende en wetenschappelijke evenementen voor haar leden en het grote publiek.