Erelonen

Het staat uw advocaat vrij om een bepaalde vergoedingswijze voor te stellen binnen de grenzen van een billijke gematigdheid (artikel 446ter Ger.W.) waarbij in het bijzonder rekening wordt gehouden met het belang, de inzet en de complexiteit van het geschil, de verrichte prestaties, de omvang van de in geding zijnde belangen, de specialisatie en specificiteit van de behandelde materies, het behaalde resultaat en de spoedeisendheid van de tussenkomst.

Bovendien is de advocaat verplicht zijn cliënt te informeren over de verschillende elementen die de kosten van zijn diensten zullen bepalen.

Afhankelijk van het soort tussenkomst stelt de advocaat een van de volgende berekeningswijzen voor (artikels 28 tot 32 van de Codex) :

  • een uurloon,
  • een forfaitaire,
  • een abonnementsformule,
  • een basis van een percentage van de inzet van uw zaak.

Uw advocaat informeert u over de weerhouden methode en de kosten verbonden aan het beheer van het dossier. Provisies die in de loop van de zaak gevraagd en betaald worden, zullen in de definitieve kostenstaat worden verrekend.

Opgelet : In het kader van de erelonen wordt onderscheid gemaakt tussen de eigenlijke erelonen (ter vergoeding van de prestaties die worden verricht door uw advocaat), de administratieve kosten (secretariaatskosten, reiskosten, vertalingen, …) en gerechtskosten (deurwaarderskosten, griffiekosten, …).

Een probleem?

In geval van problemen met betrekking tot erelonen, kunt u contact opnemen met de ombudsman. Dit is een advocaat die u kosteloos kunt raadplegen en die u kan informeren en de situatie verduidelijken.

Zie voor meer inlichtingen

 

Indien de ombudsman het geschil niet kan oplossen, kan een verzoeningsprocedure tussen u en uw advocaat worden gevoerd.

Tenslotte is de raadsman van de Orde bevoegd om advies te geven in conflicten over erelonen.